Sinds 1990. Kookt de laurier bij u thuis of op locatie. Voor grote en kleine gezelschappen. Verzorgt bijzondere catering en crew catering maar kookt
of bezorgt ook voortreffelijk eten aan huis. Verzorgt kooklessen in de kookstudio voor een privé of zakelijk gezelschap en geeft speciale dieet kooklessen. Voor kinderen zijn er kinderkooklessen of partijtjes. Dit alles onder de bezielende leiding van Zoë en co en getuige het gastenboek tot volle tevredenheid van onze gasten!

Onze voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN huur kookstudio de laurier

1 Begrippen:

a Deze Algemene Voorwaarden gelden voor de verhuur van de kookstudio, keuken en ruimte en de faciliteiten van kookstudio de laurier Laurierstraat 250 1016 PT te Amsterdam.
b Verhuurder is kookstudio de laurier bv
c Studiohuur overeenkomst: het door kookstudio de laurier aan de huurder toe te zenden email waarin de datum en tijd, aard van de activiteit en huurprijs is vastgelegd.
d Huurder is degene met wie kookstudio de laurier bv een overeenkomst aangaat.

2 Huurperiode, reservering en contactgegevens:

a Een huurperiode bestaat uit een aantal door de huurder gereserveerde uren, een dagdeel of een avond voor kookstudio de laurier. Een huurdag is maximaal 15 uur. Extra uren zijn mogelijk vermeerderd met een uurtarief. De huurperiode geldt voor een minimum van 3 uur.
Na 24.00 uur is alle activiteit verboden.
b De reservering geschiedt door de huurder zelf via de mail naar info@delaurier.nl
c Bij het reserveren zijn het sturen van uw contactgegevens verplicht, evenals een akkoordverklaring met de algemene voorwaarden.

3 Huurovereenkomst, kosten, aanbetaling, eindfactuur en annulering:

a De reservering is van kracht nadat de huurder bij de reservering akkoord is gegaan met de in de mail genoemde huurprijs en de Algemene Voorwaarden.
b Kookstudio de laurier is gerechtigd een aanbetaling te vragen van 50% van de totale huurkosten aan de huurder.
c De eindfactuur dient binnen 2 weken na ontvangst te worden betaald aan kookstudio de laurier.
d In het huurbedrag van de studio is inbegrepen het gebruik van de keuken/productie/eettafel.
e Bij annulering door huurder na het sluiten van de huurovereenkomst en 14 dagen voor aanvang van de huurperiode, is deze aan de verhuurder 35% van de huursom verschuldigd. Annulering binnen 48 uur
(2 werkdagen) voor aanvang van de huurperiode, is deze aan de verhuurder 55% van de huursom verschuldigd.
Annulering geschiedt altijd per mail naar kookstudio de laurier én telefonisch naar 020- 6220334.

4 Ter beschikking gestelde apparatuur, voorwerpen en faciliteiten van kookstudio de laurier:

De huurder dient vóór gebruik van de apparatuur deze te controleren op aanwezigheid en op beschadiging. Als bij die controle blijk is van beschadiging of vermissing, dient dit door de gebruiker vooraf gemeld te worden aan de eigenaar. Indien er vooraf niets is gemeld zullen alle geconstateerde vermissingen en beschadigingen na gebruik door die huurder, voor rekening van die huurder komen. Zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder mag niets uit de studio's worden meegenomen of geleend.

5 Aansprakelijkheid:

a De geregistreerde huurder is volledig verantwoordelijk voor alle personen die vanwege zijn reservering aanwezig zijn of aanwezig waren. Onder de naam huurder in deze algemene voorwaarden worden ook verstaan alle personen die vanwege de huurder in de studio aanwezig zijn of zijn geweest.
b De huurder verklaart d.m.v. akkoordverklaring met de algemene voorwaarden, in het bezit te zijn van een deugdelijke WA verzekering.
Beschadigingen en vermissingen dienen door huurder onmiddellijk aan verhuurder gemeld te worden.
Beschadiging en vermissing dienen door de huurder vergoedt te worden op basis van nieuwwaarde, ongeacht zijn polisvoorwaarden.
c De huurder van kookstudio de laurier is aansprakelijk voor beschadiging en diefstal van al de ter beschikking gestelde apparatuur, gebruiksvoorwerpen en gebouwen. De huurder erkent, ook namens alle aanwezige personen tijdens zijn huurperiode, bij akkoordverklaring van deze algemene voorwaarden automatisch de aansprakelijkheid van het gehuurde en verklaart daarmee tevens te beschikken over alle informatie en vaardigheden om het gehuurde correct en professioneel te gebruiken en te onderhouden.
d Roken is alleen toegestaan buiten en niet binnen.
e Huurder ziet erop toe dat tijdens de huurperiode in het gehuurde geen licht ontvlambare of ontplofbare stoffen, gassen, gevaarlijke en /of brandbare goederen, stank verspreidende stoffen aanwezig zijn tenzij hiervoor door kookstudio de laurier schriftelijk toestemming geven is.
f Verlies en diefstal wordt onmiddellijk aan de politie doorgegeven.
g Geluidsoverlast door harde muziek of door iedere andere vorm van geluid is verboden. De huurder ziet hierop toe na dit wordt nageleefd gedurende de avond en na afloop op de straat.

6 Oplevering

a De Studio, dient schoon, opgeruimd en gedweild opgeleverd te worden door de huurder.
b Afval dient in dichte vuilniszakken in de vuil container te worden gestort.
Lege flessen moeten volledig worden leeggeschonken en op het werkeiland worden neergezet.

7 Overmacht:

a Van overmacht aan de zijde van verhuurder is sprake indien de verhuurder na het sluiten van de huurovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolgen van oproer, molest, brandschade, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan zaken, het niet nakomen van verplichtingen van derden bij wie de verhuurder zaken of diensten moet betrekken en voorts alle overige oorzaken buiten schuld of de risicosfeer van verhuurder.
b Indien door overmacht nakoming van de huurovereenkomst door de verhuurder verhinderd wordt heeft de huurder en de verhuurder het recht de huurovereenkomst als beëindigd te beschouwen.
c Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst ten dele is uitgevoerd heeft de huurder het recht de overeenkomst te beëindigen doch is gehouden om de huurprijs naar rato van de reeds verstreken huurperiode te voldoen.